Informace dle ISVS

Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím — standard ISVS)

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Vlčeves

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury.

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis.

Obec Vlčeves

Vlčeves 50

392 01 Soběslav

tel. 606 103 359 (Vodafone)

email: Obec.Vlceves@seznam.cz

ID schránky: qsjb7i3

e-podatelna: Obec.Vlceves@seznam.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

17520301/0100 Komerční banka

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00667251

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

NE

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.

Obec Vlčeves

Vlčeves 50

392 01 Soběslav

tel. 606 103 359

e-podatelna: Obec.Vlceves@seznam.cz

ID schránky: qsjb7i3

email: Obec.Vlceves@seznam.cz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obec Vlčeves

Vlčeves 50

392 01 Soběslav

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí OÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Určující podmínky

 •  Zveřejňování informací provádí obec Vlčeves (ve správě obecního úřadu - dále jen "OÚ") na své náklady.
 • Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je OÚ oprávněn žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
 • Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li OÚ požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Nesplní-li OÚ vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, OÚ žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • Úhrada je příjmem OÚ.

Sazebník úhrad

 • Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.
 • Materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení.
 • Náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat.
 • Odeslání informací žadateli. 
 • Odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb:

  • Balné (paušální sazba).
  • Poštovné dle aktuálního ceníku.
  • Telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb.
 • práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR.
 • Další náklady samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele, viz. mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 •  Ostatní prokazatelné náklady

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, OÚ žádost odloží.

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy".

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Obec Vlčeves nezřizuje žádné jiné organizace.

Přílohy
Prohlášení o přístupnosti, Titulní strana, Obecní úřad